Sprzeciw od nakazu zapłaty

0
4
Sprzeciw-od-nakazu-zapłaty

Dostałeś nakaz zapłaty z Sądu, gdzie Powodem jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny …  I nie wiesz co z tym zrobić. Przeczytaj mój wpis i zobacz jak złożyłem sprzeciw od nakazu zapłaty. 

Podstawy prawne z jakich korzystałem umieściłem tutaj 

JESTEM TYLKO POZWANYM

Nic prostszego. Przeczytaj ten wpis. Jednocześnie pamiętaj, że to co piszę nie ma charakteru poradnika. Nie jestem zawodowym adwokatem czy radcą prawnym.  Każda sprawa jest inna. Oczywiście, jeżeli masz jakieś pytania czy sugestie, to możesz napisać je w komentarzu. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty – moja historia.

W 2018 roku dostałem sądowy nakaz zapłaty  w postępowaniu upominawczym, gdzie wierzycielem jest Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu. 

Już samej nazwy można się wystraszyć. Chciałem się dowiedzieć, o co chodzi. Po 10 minutach grzebania w internetach wyklikałem, że ten cały fundusz to nic innego jak Kruk

Zadzwoniłem do Powoda… tylko po co ?

Więc, nie czekając ani chwili, chwyciłem za słuchawkę i dzwonię. Pierwszy sygnał , drugi sygnał , trzeci … ktoś się odezwał. Pytam się o co chodzi? Pani konsultant po zapytaniu mnie, jak mam numer PESEL stwierdziła, że ja to ja i zaczyna mi opowiadać ile to ja mam nakazów w Kruku i pyta mnie kiedy zacznę spłacać. 

Natomiast na pytanie: czy prześle mi odpisy tych nakazów, to zaniemówiła. Nie potrafiła też, sensownie wytłumaczyć skąd mam te długi. W związku z powyższym, postanowiłem bronić się przed sądem. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty – co dalej ?

Krok Pierwszy: przeczytaj dokładnie pozew. W moim pozwie były nastepujące dokumenty:

1. Umowa cesji wierzytelności – gdzie nigdzie nie byłem wskazany z Imienia i Nazwiska

2. Wyciąg z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej nr ble ble  – brzmi bardzo groźnie. Ale taki dokument nie jest dowodem dla Sądu. 

Fundusz nie wskazuje umowy z wierzycielem pierwotnym, nie pokazuje pełnej umowy cesji. Następnie, używa bardzo nie ostrych stwierdzeń, które generalnie nie wnoszą nic do sprawy, a mają tylko za zadanie nastraszyć człowieka. 

Moje ulubione zwroty w pozwie 

  • Strona pozwana otrzymała określona w umowie kwotę pieniężną Poważnie ? Tak. Nie wskazali nawet kwoty, jaką pożyczyłeś.
  • Jednocześnie strona powodowa wskazuje, że dookreślona wyżej umowa przelewu (cesji) wierzytelności ograniczona o postanowienia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art…

Czyli można pozwać każdego ?

Brawo. Inaczej mówiąc: Idziesz do sądu i mówisz. Pan Mateusz Kwiecień jest mi winny pieniądze. Mam dowody, ale nie pokażę, bo jest to objęte tajemnicą przedsiębiorstwa. 

Pozwał, więc niech udowadnia!

Prawda jest taka, że to na powodzie ciąży obowiązek udowodnienia tego, że pozwany ma dług. Więc takie teksty jak w kiepskiej komedii powinni sobie podarować.  

  • Jeszcze pokazują elektroniczny wyciąg z załącznika do umowy cesji.  Nastepna bzdura a nie dowód. 

Te wszystkie trudne słowa, zdania, nazwy tych firm windykacyjnych mają tylko jedno za zadanie.  A mianowicie:

Masz się poddać od razu. Nie walcz o swoje prawa tylko płać ! 

Krok 2 .

Po przeczytaniu pozwu musiałem ustalić linie obrony. Miałem dwa wyjścia. 

  • Po pierwsze: Można podnieść zarzut przedawnienia 
  • Po Drugie : zarzucić, że strona powodowa nie wykazała istnienia roszczenia. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty – uzasadnienie 

… W pierwszej kolejności należy wskazać, że strona powodowa w istocie nie wykazała istnienia swojego roszczenia. Strona Pozwana natomiast kwestionuje istnienie rzekomego długu. 

Brak dowodów 

Powód w ogóle nie wskazał dowodów na istnienie okoliczności, na podstawie, których domagał się zasądzenia żądanej w pozwie kwoty. 

Powód nie wskazał w żaden sposób, treści stosunku cywilnoprawnegeo na podstawie, którego dochodzi swoich roszczeń, czy też chociażby, na jakiej podstawie doszło do wylicznia wysokości dochodzenia należności. 

Brak załączonych dokumentów, o których pisze Pozwany.

Do pozwu nie został załączony dokument, z którego bezspornie wynika podana suma zadłużenia. 

Z ostrożności, nie uznając powództwa, Pozwany wskazuje również, że strona powodowa nie wskazała nawet, by Pozwany nie wywiązał się ze zobowiązania, nie ma bowiem dowodu, by nie uregulował on należności wskazanych w pozwie. 

art. 6 k.c

Tymczasem, w myśl brzemienia art. 6 k.c to na stronie powodowej w niniejszej sprawie spoczywa ciężar wykazania istnienia wierzytelności, okoliczności jej powstania oraz wysokość tej wierzytelności, czemu Powód nie sprostał.

Brak dowodu na istnienie wierzytelności 

Dokumenty, które przedłożył Powód nie stanowią natomiast dowodu istnienia wierzytelności i jej wysokości.  Powód powołał się na umowę łączącą Pozwanego z poprzednikiem prawnym Powoda, jednak nie wskazał jako dowód ani tej umowy, ani żadnego innego dowodu potwierdzającego powstanie rzekomej wierzytelności. 

Dokument prywatny, nie jest dowodem w sprawie.

Powód opiera zasadność swojego roszczenia wyłącznie na wyciągu z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego i ewidencji analitycznej, jednak należy podkreślić, że jest to jedynie dokument prywatny, sporządzaony w sposób jednostronny przez Powoda.

Wyciąg z ksiąg rachunkowych nie udowadnia istnienia roszczenia.

Zatem wyciąg z ww. Ksiąg rachunkowych nie udowdnia istnenia rozszczenia dochodzonego w ninjeszym postępowaniu, jak i żadnego innego. 

Art. 245 k.p.c

Przedłożony wyciąg z ksiąg funduszu nie jest wystarczający dla wykazania twierdzeń Powoda, gdyż nie ma mocy prawnej dokumentu urzędowego w świetle art. 194 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, czy też art. 95 ust. 1 Prawa Bankowego.  To powoduje, że zgodnie z art. 245 k.p.c stanowi on jedynie dowód tego, że osoba która go podpsiała złożyła oświadczenie  zawarte w dokumencie.

Stanowisko Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 roku V CSK  329/2012,

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2013 roku 
V CSK  329/2012, wyrażonym odnośnie danych ujmowanych w księgach rachunkowych funduszu oraz wyciągu z tych ksiąg, mogą stanowić dowód tego, że określony kwoty wierzytelności są wpisane w tych księgach, nie stanowią natomiast dowodu na istnienie i wysokość wierzytelności.  Również umowa cesji wierzytelności nie stanowi dowodu wystarczającego na wykazanie twierdzień Powoda. 

Sąd najwyższy w ww. Wyroku wskazał także, że dokumenty obejmujące dane ujmowane w księgach rachunkowych funduszu oraz wyciągi z tych ksiąg potwierdzają, sam fakt zdarzenia w postaci cesji wierzytelności. 

Nie stanowią one jednak dowodu na skuteczność dokonanej cesji wierzytelności oraz istnienia i wysokości nabytej wierzytelności. Okoliczności te, w razie ich kwestionowania przez stronę przeciwną, powinien wykazać fundusz odpowiednimi dowodami, zgodnie z ciężarem wynikającym z art. 6 k.c 

Brak umowy – brak dowodu.

Pozwany niemniej zaprzecza, że Powód skutecznie nabył dochodzoną ninjeszym pozwem wierzytelność. Powód powołał się na umowę przelewu rzekomej wierzytelności, jednak na ocenę uprawnienia Powoda do dochodzenia tej rzekomej wierzytelności, rzutuje głownie fakt, iż nie ma wskazanego dowodu na jej istnienie . 

Nic z tego nie wynika 

Co za tym idzie, dowody wskazane przez Powoda nie wskazują, ani zasadności roszczenia (istnienie rzekomej wierzytelności) ani też źródła i podstawy tego żądania, jak również nie określają podstawy do określenia wysokości żądanej kwoty. Nie potwierdzają także, skutecznego dokonania cesji wierzytelności. 

Wobec tego, że powód nie wykazał istnienia dochodzonego w niniejszym postepowaniu roszczenia, czy też jego wyskości, powództwo jako niewykazane powinno zostać oddalone. 

Jednocześnie w odniesieniu do wskazanych w pozwie dokumentów  Pozwany podnosi, że szczegółowe odniesienie do poszczególnych dowodów będzie możliwe dopiero po przedłożeniu ich przez Powoda i możliwości zapoznania się z nimi. 

Zarzut przedawnienia roszczenia – na wszelki wypadek.

Kończąc, na wypadek, gdyby Sąd nie podzielił powyższej argumentacji, albo Powód przedstawił dowody na istnienie wierzytelności, jej wysokości i terminu wymagalności to należy zauważyć, że ewentualne roszczenie i tak uległo przedawnieniu.  

Powód powołuje się na umowę z 2009 roku zawartą z Bankiem. Wynikająca z niej wierzytelność, jak twierdzi strona powodowa została przelana na nią w czerwcu 2013 roku.  Jak wynika z uzasadnienia pozwu, Bank przelał wierzytelność w  związku z rzekomym niewykonaniem zobowiązania przez Pozwanego.

Art. 118 KC

Zgodnie z art. 118 KC termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działaności gospodarczej – trzy lata. 

Mając na uwadze, że umowa, na którą powołuje się strona Powodowa została zawarta w 2008 roku, w ramach prowadzonej przez Bank działalności gospodarczej, a jej niewykonanie zgodnie z twierdzeniem pozwu nastąpiło najpóźniej w czerwcu 2013 roku , to roszczenie z niej wynikające przedawniło się najpóźniej w czerwcu 2016 roku. 

Uwaga terminy przedawnienia uległy zmianie. Sprawdz tutaj . 

Uzasadnienie jest pisane na dzień 19 luty 2019 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Wpisz swoje imię